Ledenvergadering 2004

Jaarverslag van NVVTH over het seizoen 2004/2005

Het winterprogramma van de NVVTH op de maandagavonden in Hilversum trok op alle avonden een geanimeerd gezelschap houtschutters. Deze activiteit voorzag ook dit keer in een duidelijke behoefte van traditionele schutters om in het winterseizoen contact met elkaar te houden.

De traditionele kerstverschieting in de vorm van een Indoor Vegetable leverde weer 3 avonden spanning en sensatie: maandag de NVVTH, dinsdag de HS Hilversum en woensdag mocht de jeugd van Hilversum nogmaals aan de slag. De blazoenen waren door een 10-tal enthousiaste schutters met veel gevoel voor handicap en drama in elkaar gezet. Het bestuur had als vanouds weer een knap lastig parcours gebouwd.

Het open indoor kampioenschap eind maart was bijzonder goed bezet, de broodmaaltijd en tombola gaven voldoende ontspanning bij deze traditionele uitputtingsslag. Ondanks dat de deelnemers een absolute jubileumbodemprijs betaalden van € 5,- draaiden we nagenoeg quitte.

Margje Tax was ook voor dit seizoen namens de HS Hilversum onze gastvrouw.

(Her)Nieuw(d) is het enthousiasme waarmee houtschutters zich aan de A-status jacht en veld wedstrijden wagen. Ook nieuw is het ETAS kampioenschap (inclusief een rooving clout), dat op het moment van vergaderen net op Texel verschoten zal zijn. Leuke ontwikkelingen die hopelijk de komende jaren verder uitgebouwd gaan worden.

Het allroundklassement werd ook dit jaar met veel accuratesse bijgehouden door Maarten Porsch, Judith Porsch was weer onze professionele webmeesteres.

De platformfunctie van de NVVTH komt steeds beter tot uiting in de groeiende agenda met schietactiviteiten. Weer meer houtschutters vonden via onze agenda hun weg naar leuke wedstrijden. Ook de lijst met interessante links is groeiend en boeiend.

Meer schutters mailen onze webmeesteres hun uitslagen, verslagen en foto’s. Ook werd door het bestuur er zeer regelmatig telefonisch of via de email advies gegeven aan geïnteresseerden.

Financiële verantwoording: we begonnen het seizoen met € 1115,31 in kas. Na betaling van de nog openstaande rekeningen houden we een positief saldo over van € 1260,40 om het nieuwe seizoen mee te beginnen.

Hilversum, 3 oktober 2005

Joost Ponte


Verslag Jaarvergadering NVVTH op 4 oktober 2004

De jaarvergadering werd geopend om 20.10 uur door de voorzitter, Joost Ponte.

Er waren 28 aanwezigen.

De volgende punten zijn aan de orde gekomen:

- Bedankje in de vorm van een fles 'Veel plezier' voor Marga Tax (zaal openen/sluiten barbezetting en algehele goede humeurs gezelligheid), Judith Porsch (web-master) en Maarten Porsch (all-round-klassement)

- Afscheid van Harry Benschop als penningmeester. Harry heeft de ledenadministratie en de financiele administratie van de afgelopen jaren gevoerd, waarvoor de vereniging hem hartelijk bedankte met een fles.

De ledenadministratie en financiele administratie is aan de vergadering ter inzage gegeven. Aangezien er geen kandidaten waren die de functie van Harry wilden overnemen is alle administratie overgedragen aan Joost Ponte. Hij zal verder de financiele administratie voeren.

- Er zijn diverse bondspasjes voor het jaar 2004 niet afgehaald. Een paar waren er voor (kennissen van) leden die op de vergadering aanwezig waren en zijn ter plekke uitgereikt. De bijdage voor bondscontributie is vorig jaar verhoogd met een bedragje wegens administratie kosten. Hiertegen werd door de vergadering bezwaar gemaakt, we zullen voor het jaar 2005 de bondscontributie zonder toeslag in rekening brengen. Vooralsnog is er sprake van een bondcontributie van 35 euro. Als dit anders (hoger) wordt, dan krijgen de betrokkenen dat nog te horen. Leden die hun bondspasje via de NVVTH ontvangen wordt uitdrukkelijk verzocht om de bijdrage op tijd te betalen op de bankrekening of contant bij Joost. Als er niet op tijd (liefst voor of op 1 november) betaald is wordt je van de lijst verwijderd en heb je dus geen bondspasje.

Attentie:

Uit welingelichte kringen (Marja Greuder) is inmiddels vernomen dat de bondscontributie naar alle waarschijnlijkheid 40,50 euro zal gaan bedragen.

De contributie kan worden overgemaakt op rekening 33.83.11.971 t.n.v. NVTH te Woerden of contant bij Joost Ponte op een van de avonden doch wel zo snel mogelijk.

- All Round trofee

Het afgelopen jaar heeft Maarten de scorelijsten van de all-round trofee bijgehouden en de winnaars werden bekend gemaakt. De competitie was erg 'spannend'. Er is wat rekenkunde aan te pas gekomen om de winnaar te bepalen, dit werd Ernie Breuer . Bij de dames ging Judith Porsch wederom met de titel aan de haal. De volledige uitslag van deze competitie is op de site te vinden.

Voor het volgende seizoen worden de preferente wedstrijden die samen het all-round klassement bepalen vestgesteld op:

- Open NVVTH - zaterdag 26 maart in Hilversum - korte-baanwedstrijd met 72 pijlen op 18 meter en 72 pijlen op 25 meter.

- Clout Linschoten - zaterdag 16 april in Linschoten - elastiekjes zijn toegestaan

- Lange baan wedstrijd in Alkmaar - datum volgt

- Korte baan outdoor in Roosendaal - datum volgt - 25 meter 1-pijl systeem

- Jacht & veld ronde in Zoetermeer - datum volgt

- Winter maandagavonden.

We huren de zaal weer van de HSH. Hoewel het huurtarief omhoog is gegaan zien we geen noodzaak de entree te verhogen. Dit blijft 2 euro per avond per persoon.

De data van de wintermaandagavonden en het programma hiervoor zijn vastgesteld als volgt:

4 oktober - ledenvergadering/pijlen pompen - bar: Marg Tax

18 oktober - vrij schieten - bar: Ronald Droog

1 november - pijlen pompen (10 x 30 seconden) daarna vrij schieten - bar: Louis Elbers

15 november - vrij schieten - bar: Hans Schuurman

29 november - afvalrace van Louis Elbers - bar: Roos Schultheiss

13 december - vrij schieten - bar: Hans van Steenbergen

20 december - indoor 'vegetable' kerstverschieting - bar: Joost Ponte

10 januari - vrij schieten - bar: Jos Vernooy

24 januari - liggende wip schieten (onder voorbehoud) - bar: Maarten Porsch

7 februari - vrij schieten - bar: Rob Schouten

21 februari - bewegend doel schieten van Cees Borsboom - bar: Henri Delville

7 maart - vrij schieten - bar: Ineke Huisstede

21 maart - vrij schieten - bar: Mels & Yorick Zelessen

- Schietstijlen/begeleiding

De voorzitter komt met een voorstel voor een doorlopende activiteit op deze maandagavonden namelijk het verbeteren van de schiettechniek onder begeleiding van de aanwezige coaches e.d.

Er wordt hierbij o.m. gedacht aan aandacht voor de veiligheidsprocedures, verschillende schietstijlen zoals instinctief schieten, gap shooting en gebruikte systemen zoals stringwalking/facewalking/'elastiekje'.

Deze begrippen blijken echter niet helemaal voor iedereen hetzelfde te betekenen. Hieruit volgt een korte discussie over de al-dan-niet vermeende noodzaak om te komen tot een concrete inventarisatie van wat wij als traditionele handboogschutters 'goed' vinden en in hoeverre wij dit onder de aandacht willen brengen van instanties als NHB, EMAU en FITA.

Om de discussie niet uit de hand te laten lopen wordt besloten dat een commissie in het leven wordt geroepen die deze materie verder onderling uitwerkt.

De commissie 'inventarisatie en definitie van traditionele handboogschiettechniek en procedures' bestaat uit Jan Bruntink, Joost Ponte, Maarten Porsch en Ronald Droog. Hiermee zijn verschillende disciplines (van Bondsachtergrond tot Re-enactment) in de commissie vertegenwoordigd.

De commissie zal, uitgaande van de bestaande traditionele handbogen definitie van Hans Schuurman, in de loop van dit winterseizoen onder woorden brengen wat onze vereniging precies onder traditionele schiettechniek verstaat en hoe dit aansluit en/of afwijkt van de door de bond gepropageerde schiettechnieken. Naar aanleiding van het verslag van de commissie kunnen we begin 2005 een strategie bepalen op welke wijze we de door ons gepropageerde definitie onder de aandacht van de diverse bonden kunnen brengen.

- Wat verder ter tafel kwam

Ernie Breuer informeert of wij er bezwaar tegen hebben dat hij als koning de NVVTH vertegenwoordig op het 'Koning de koningen/ prins der prinsen' bij OGIO in Eindhoven. Dit lijkt ons een leuk initiatief. Maarten en Judith willen ook wel mee.

Wim Gibbon is toegelaten als lid van het Engelse gilde van handboogbouwers 'The Traditional Guild of Bowyers & Fletschers'.

Hij wordt hiermee van harte gefeliciteerd.

Verder wordt gememoreerd dat Harry Benschop in Schotland kampioen is geworden op de clout en dat Chris Clout op de Bredius clout de titel heeft gegrepen.

Hans Schuurman wil graag stickers van de vereniging. Hans van Steenbergen vind dat dat onze eigen 'dikbil dame' op deze stickers moet blijven anders hebben we iedere keer om de haverklap een andere uitstraling. Stickertjes komen er aan. (Wanneer?)

De voorzitter sloot de vergadering om 21.20 uur waarna we nog een wedstrijdje hebben staan 'pijlen-pompen'.