Ledenvergadering 2005

Verslag van de jaarvergadering van de NVVTH op 3 oktober 2005

Aanwezig 21 leden, opening om 20.15

Ingekomen stukken:

-Gert Neelen verzoekt in een email om een financiële ondersteuning van de E(uropian)T(raditional)A(rchery)S(ociety) van € 200,- per jaar. Naar aanleiding van dit verzoek ontstaat ter vergadering een uitwisseling van ervaringen van schutters met de evenementen en wedstrijden die door, namens of met medewerking van de ETAS zijn georganiseerd en tijdens de aansluitende discussie blijkt lang niet iedere aanwezige zich te kunnen vinden in de door de ETAS beleden en uitgedragen benadering van het traditionele boogschieten. De vergadering wil graag van Ger Neelen als voorzitter van de ETAS meer tekst en uitleg. Ger is helaas verhinderd. Omdat men de ETAS het voordeel van de twijfel gunt en de promotie van traditioneel boogschieten een warm hart toedraagt, beslist de vergadering tot eenmalig een donatie van € 100,- onder de voorwaarden dat we voor of op onze volgende jaarvergadering de gevraagde tekst en uitleg en een financiële verantwoording van de ETAS krijgen.

-Annemiek van Santen wil graag meer bekendheid voor het feit dat ons rayon (nummer 2) een aparte klasse naast recurve en compound in het leven heeft geroepen bij het indoorkompetitie 18 meter . Verwarrend is dat dit een initiatief van rayon 2 betreft en het geen landelijke, door de NHB gedragen, ondersteuning krijgt. Nog maar weinig schutters zijn hiervan op de hoogte. Volgend jaar beter en dat geldt dan vooral voor de promotie van deze nieuwigheid door het rayon en de NHB. Laten de geïnteresseerde schutters vooral zelf de oren en ogen openhouden en de opgevangen informatie naar onze website sturen. In de slipstream van de onduidelijkheid over de gehanteerde klasseindeling (alles voorbij recurve, bare bow, traditioneel?) ontstaat een levende discussie over de door de diverse leden voorgestane indelingen. Iedere zichzelf respecterende traditionele schutter heeft een eigen opvatting over deze kwestie. Dit onderwerp blijft boeiend en staat al jaren garant voor meer dan avondvullende discussies, dus wordt de zaak na enige tijd door de voorzitter afgehamerd met het voorstel dat de organiserende vereniging de klasseindeling bepaalt en dat men van deze organisatie duidelijkheid mag verwachten in het gehanteerde criteria. Is het niet duidelijk: vraag ernaar!

-Er bleek ook enige onduidelijkheid te bestaan over de puntentelling bij de clout voor het allroundkampioenschap: tellen de punten behaald op de herenafstand even zwaar als de punten behaald op de mannenafstand? Antwoord: neen, voor het allroundkampioenschap tellen voor alle deelnemers van het mannelijk geslacht uitsluitend de punten die behaald worden op de mannenafstand van 180 yards .

Mededelingen van het bestuur:

-Op voorstel van het bestuur zijn er enige wijzigingen aan gebracht in de taakverdeling. Joost Ponte zal naast het voorzitterschap ook de andere uitvoerende taken beheren. Jos Vernooy en Rob Schultheiss houden als assessoren zitting in het bestuur en zij zullen Joost sturen en corrigeren wanneer dat nodig is.

Als kascommissie zullen Harry Benschop en Ronald Droog de financiën controleren.

De vergadering gaat akkoord met deze voorstellen.

-Er staan nog 3 barbriefjes open van de maartverschieting. De volgend leden worden verzocht hun schuld bij de eerst volgende gelegenheid contant te voldoen: Henk van Drie, Hans Schuurman en Jeroen Drenth.

Allroundklassement:

-Als winnaars worden gehuldigd: Judith Porsch bij de dames met een maximale score van 400 punten en Maarten Porsch bij de heren met 368 punten. De complete uitslag vindt men op de website.

-Maarten, als beheerder van het allroundgebeuren, wil graag opmerkingen en klachten over de uitslagen van de verschillende wedstrijden zo snel mogelijk vernemen. (en niet pas na enige maanden)

-Het aantal deelnemers dat uiteindelijk 4 van de 5 wedstrijden heeft geschoten is erg laag. Na enige discussie over het type wedstrijden en de selectie van deze wedstrijden wordt besloten om de geselecteerde wedstrijden van dit afgelopen seizoen ook voor het komend seizoen aan te wijzen. Maarten wil voor de langebaanwedstrijd in Alkmaar met de organisatie bespreken of de afstanden niet wat langer kunnen, zoals bv. de York met 100 yards voor de mannen en de Hereford met 80 yards voor de dames.

-De vergadering is van mening dat ook schutters met bogen die niet (helemaal) voldoen aan de door de NVVTH gehanteerde standaard wel (buiten competitie en voor zover er voldoende ruimte is) mee mogen doen aan onze wedstrijden en activiteiten. Het belangrijkste vindt men een open en uitnodigende houding naar iedereen die geïnteresseerd is in traditioneel boogschieten. Een groot aantal beginnende traditionele schutters weet niets of onvoldoende van de door de NVVTH toegestane materialen en stijlen en schaft zich in zijn/haar onschuld een boog aan die niet voldoet aan onze criteria. Voorlichting over materiaal en schiettechniek en een soepele, tolerante houding bij wedstrijden zijn van groot belang om deze schutters te winnen voor het traditioneel schieten.

Financiën:

-De deelnemersbijdrage per avond wordt gehandhaafd op € 2,-

-Het NHBlidmaatschap via de NVVTH wordt voorlopig vastgesteld op € 42,50

-De deelname aan het NK indoor in maart wordt, inclusief maaltijd, € 7,50

-De vergadering gaat akkoord met deze voorstellen.

-De verantwoording over de financiële situatie: we begonnen afgelopen seizoen met € 1115,31 in kas en we sluiten het seizoen af met € 1260,40 in kas.

Data:

-De data van de verenigingsavonden worden vastgesteld en de bardiensten worden door de aanwezige leden vlot ingevuld. Zie hiervoor de website.

-Als enige speciale activiteiten staan op dit moment gepland de kerstverschieting, het koningsschieten en het NK indoor. Aan Louis Elbers, Maarten Geelhoed en Fons van Ekelen zal worden gevraagd om ‘hun ding’ ook dit jaar weer te willen organiseren. Verdere initiatieven blijven welkom.

Rondvraag:

-Theo van der Net bedankt de schutters voor de leuke kaart die hij ontving uit Dunster toen hij op het moment van de Dunsterweek voor een ingrijpende hartoperatie in het ziekenhuis lag.

Sluiting om 21.15

Hilversum, 3 oktober 2005

Joost Ponte