Ledenvergadering 2007

Notulen van de ledenvergadering van de NVVTH op 1 oktober 2007

1 Opening:

-De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur.

2 Ingekomen stukken:

- Uitnodiging voor 'koning der koningen' op 4 november.

Gregor is koning maar kan niet, hij zorgt zelf voor een vervanger.

- Verzoek van 'Free Spirit' om haar handel (pijlen, traditionele handboogbenodigdheden, leerwerk e.d.) te komen laten zien en verkopen. De voorzitter zal haar vragen op ons jaarlijkse kampioenschap eind maart aanwezig te zijn.

- Arno Kanters heeft vanwege zijn prive situatie de cursus meditatief boogschieten vooralsnog afgezegd. Begin januari wordt de zaak opnieuw bekeken.

3 Financiën:

-De boeken liggen ter inzage.

4 Bestuursmededelingen:

- Jos Vernooij trekt zich min-of-meer terug uit het bestuur. Graag een vervanger. Rob vd Born meldt zich aan.

- Onze voorzitter Joost Ponte is kandidaatsbestuurslid van de NHB geworden met als aandachtsgebied ‘breedtesport ontwikkeling’. Hij vraagt de NVVTH-leden (ons dus) om vooral input te blijven geven op het gebied van het traditioneel boogschieten. Met name zijn klassenindelingen van traditionele bogen en 3D regelgeving in Rosmalen ‘hete’ onderwerpen.

De bond wil w.b.t. de 3D de regels van de International Field Archery Association aanhouden. Er is bondswerkgroep die deze regels voor NHB-gebruik uitwerkt en aan de verenigingen wil doorgeven als hulp en stroomlijning bij het organiseren van 3D-wedstrijden. De vraag wordt aan de vergadering voorgelegd of wij ons kunnen vinden in deze IFAA-regels. Met name de klasse-indeling zal anders worden, er wordt eerder rekening gehouden met de schietstijl (instinctief) en dan met de materiaalkeuze (houten en glasfiber longbows komen bv. samen in 1 instinctieve klasse)

De voorzitter stelt voor deze IFAA/NHB regels te omarmen en in navolging hiervan ook onze vereniging open te stellen voor schutters met kunststof bogen die op de traditionele wijze (instinctief) willen schieten, om zo een breder draagvlak van traditioneel boogschieten (naast materialen dus ook schietstijlen) mogelijk te maken. Waar wenselijk kunnen voor de Engelse longbow de regels van de BLBS voor een extra aparte klasse zorgen. Uit de vereniging komen geluiden (o.m. van Hans Schuurman) dat het bestaansrecht van onze vereniging 'hout op hout' is. Als we dat principe overboord zetten hebben we geen bestaansrecht meer. Hans Schuurman stelt voor om bij organisatoren van wedstrijden te lobbyen voor een categorie 'hout-op-hout'. De vereniging vraagt de voorzitter om ook binnen de bond te lobbyen voor een klasse 'hout-op-hout' waarmee bedoeld wordt: bogen en pijlen van natuurlijke materialen.

De voorzitter zegt toe de belangen van de klasse ‘hout op hout’ bij de bond te zullen verdedigen. Hij stelt dat ook in deze klasse uitsluitend instinctief geschoten zal kunnen worden; tijdens de vergadering wordt niet duidelijk of alle aanwezigen zich hierin kunnen vinden.

5 Allround kampioenschap:

- Judith heeft het allround kampioenschap gewonnen. Ze had aan 5 wedstrijden deelgenomen en is alle keren op de eerste plaats geëindigd. Dit levert 500% score op. De beste vier wedstrijden leveren dan 400% score op.

De tweede plaats was voor Ernie met 377% score en de derde plaats voor Maarten met 375% score. Hoewel er wel een jeugdcategorie was is er geen schutter geweest die 4 wedstrijden heeft deelgenomen en dus werd de prijs niet uitgereikt.

- De vergadering bedankt Judith en Maarten voor het bijhouden van het geheel. Volgend jaar zelfde regels: 6 preferente wedstrijden waarvan de beste 4 tellen voor het kampioenschap. Maarten benadrukt nog even de spelregels: wel graag dubbel schrijven en je houden aan de indelingen zoals die door de wedstrijdleiding worden gemaakt zodat het een eerlijke competitie blijft.

6 Winteractiviteiten:

-Arno heeft helaas moeten afzeggen, hopelijk komt zijn cursus een andere keer aan bod.

- Er melden zich slechts twee geïnteresseerden voor deelname aan trainingen voorafgaand aan de reguliere NVVTH-avonden. Dit zijn er te weinig, dus de training gaat niet door.

- Voorstel voor een lezing/demonstratie pijlen maken door Wim Gibbon. Dit kan in de kantine, mensen die willen gaan schieten kunnen hun gang gaan. Een zelfde voorstel geldt voor een lezing/demonstratie pezen maken.

-Joost verklaart zich bereid 2 avonden instructies instinctief schieten te geven.

De voorstellen worden in de agenda opgenomen.

7 Agenda:

datum programma bardienst

1 okt 2007 Jaarvergadering Joost Ponte en Rob Schultheiss

15 okt Vrij schieten Roos en Rob Schultheiss

29 okt Vrij schieten Rob vd Born en Louis

12 nov Wim Gibbon lezing Mels Zelissen en Harry Benschop

26 nov Louis’ Afval Wedstrijd Virga van Heiningen en Ineke Huissteden

10 dec Doelen 'kerst' inleveren, training instinctief schieten door Joost Ponte Maarten en Judith Porsch

16 dec Opbouwen kerstverschieting

17 dec Kerstverschieting Annemarie van Santen en Peter van Karspel

7 jan 2008 Nieuwjaarsverschieting Joost Ponte en Yorick

21 jan Vrij schieten Henk van Drie en Hans van Steenbergen

4 feb Koningsschieten Hans Schuurman en Ineke Huisstede

18 feb Training instinctief schieten door Joost Ponte Mels en Yorick Zelissen

3 mrt Tassel Shoot, Maarten en Judith Marika vd Loo en Ger den Adel

17 mrt Oefenen NVVTH kampioenschap

Jos Vernooij en Ko van Keulen

29 mrt Open NVVTH 2008 (144 pijlen) Jos Vernooij, Joost Ponte en Rob Schultheiss

8 Overige mededelingen:

- De voorzitter vraagt de vergadering om een standpunt in zake verplicht NHB-lidmaatschap. De vergadering besluit unaniem dat alle schutters die onze avonden bezoeken aangesloten dienen te zijn bij een bij de FITA aangesloten bond, zoals de NHB. Dit kan via je 'eigen' plaatselijke handboogsportvereniging of via de NVVTH.

- Mensen die via de NVVTH bij de bond wensen te zijn aangesloten dienen voor eind december 2007 45,00 euro over te maken op bankrekening 33.83.11.971 t.n.v. NVVTH te Diemen. Mensen van wie het bedrag op 1 januari 2008 niet op deze rekening staat worden niet aangemeld. Er worden door het bestuur geen aanmaningen, herinneringen e.d. verstuurd.

- De avondbijdrage voor reguliere NVVTH-avonden wordt vastgesteld op 2,00 euro per persoon per avond. Hiervan wordt de huur, verwarming en verlichting van het gebouw betaald.

- Er zal gekeken worden naar NVVTH 'merchandising' zoals bijvoorbeeld een mooie speld o.i.d.

9 Rondvraag:

- Cees Borsboom vraagt om de data van de clouts vast te publiceren:

Linschoten clout op zat 26 april 2008

Bredius clout op zat 27 sept 2008

10 Sluiting:

De voorzitter informeert of er nog opmerkingen waren over de gevoerde administratie. Dat blijkt niet het geval te zijn en de vergadering verleent Joost Ponte onder dankzegging decharge voor de gevoerde administratie.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur waarna de aanwezige leden zich vermaken met een potje 'pijlen pompen'.


Agenda voor de jaarvergadering van de NVVTH op 1 oktober 2007 om 20.00 uur in de kantine van de Handboogschutterij Hilversum.

-opening

-ingekomen stukken

-controle van de boeken: deze liggen tijdens de vergadering ter inzage

-aanvulling van het bestuur: Jos Vernooij wil zijn functie als bestuurslid overdragen

-huldiging van de alroundkampioenen

-vaststellen van de preferente wedstrijden

-invullen van de winteractiviteiten

-rondvraag

-sluiting

Aansluitend op de vergadering:

Pijlenpompen: neem minstens 8 pijlen mee.